Bài toán tô màu trên lưới ô vuông

0
130

Topic 71. GRID COLORING

Problem: The top-left portion of a grid of 101 × 101 white squares is shown below. A chain is formed by coloring squares grey as shown. The chain starts at the upper left-hand corner and goes on until it cannot go on any further. In total, how many squares are colored grey in the entire grid of 101 × 101 squares?

Bài toán tô màu trên lưới ô vuông

Dịch đề: Hình dưới đây biểu diễn phần trên cùng bên trái của bảng lưới 101 × 101 ô vuông trắng. Người ta tô màu xám cho một số ô vuông để tạo thành một “dây” ô vuông. Dây này bắt đầu từ ô vuông góc trên cùng bên trái và tiếp tục cho đến khi không thể kéo dài được nữa. Hỏi trong bảng lưới 101 × 101 có bao nhiêu ô vuông được tô màu xám?

Minh Phương