Hội đồng chọn sách giáo khoa tối thiểu 11 người

0
102

Ngày 30/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa mới năm học 2020-2021. Nội dung thông tư không khác nhiều so với dự thảo lấy ý kiến từ ngày 30/11/2019, chỉ có chút thay đổi là hiệu trưởng công khai danh mục sách sử dụng trong trường trước năm học 2020-2021 ít nhất 4 tháng, tức tháng 5/2020 (dự thảo là ít nhất 5 tháng).

Các trường chủ động thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Một hội đồng gồm chủ tịch là người đứng đầu trường học, phó chủ tịch là cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và phụ huynh.

Số lượng thành viên của hội đồng là lẻ, tối thiểu 11, trong đó ít nhất 2/3 là giáo viên và những người có chuyên môn. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa không được tham gia hội đồng chọn sách.

Một điểm mới của thông tư là với trường dưới 10 lớp, số thành viên hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tối thiểu 7.

Sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Ảnh: Dương Tâm

Sách giáo khoa lớp 1 thuộc bộ Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP HCM. Ảnh: Dương Tâm

Về quy trình chọn sách giáo khoa, đầu tiên giáo viên bỏ phiếu kín, chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc chuyên môn của mình, sau đó tổ chuyên môn báo cáo hội đồng danh mục sách được chọn, xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. Dựa trên danh mục sách đã có, hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn.

Sách giáo khoa được chọn phải được trên 50% số phiếu tán thành. Trường hợp không sách nào đạt số phiếu yêu cầu, hội đồng bỏ phiếu lại lần hai. Sau lần này, nếu sách vẫn không đạt 50%, hội đồng chọn sách được giáo viên bỏ phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục được tổ chuyên môn trình trước đó.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/3.

Ngày 22/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở tám môn học đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Trong 32 cuốn sách, có năm cuốn Tiếng Việt, năm cuốn Toán, năm cuốn Đạo đức, ba Tự nhiên và Xã hội, một Giáo dục thể chất, năm Âm nhạc, năm Mỹ thuật và ba cuốn Hoạt động trải nghiệm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế khi có tới 24 cuốn, hợp thành 4 bộ sách. Hai nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP HCM, mỗi cơ sở có bốn cuốn, hợp thành một bộ sách hoàn chỉnh.

Ngày 20/1, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phê duyệt sáu cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 mới. Trong 6 cuốn này, có hai cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và ba cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM.

Thanh Hằng