Home Giáo dục Học đường - Du học Năm câu đố ghép tranh

Năm câu đố ghép tranh

Câu 1: Ghép các hình từ 1 đến 5 vào các chỗ trống từ A đến D.

Năm câu đố ghép tranh

>>Đáp án

Câu 2: Chọn hai hình thích hợp trong số các hình từ 2 đến 10 để điền vào chỗ trống ở hình 1.

Năm câu đố ghép tranh - 1

>>Đáp án

Câu 3: Ghép các hình từ 1 đến 5 vào các ô trống từ A đến E.

Năm câu đố ghép tranh - 2

>>Đáp án

Câu 4: Chọn một trong các hình nhỏ bên phải điền vào chỗ trống ở hình bên trái?

Năm câu đố ghép tranh - 3

>>Đáp án

Câu 5: Ghép các hình từ 1 đến 5 vào các ô trống từ A đến E.

Năm câu đố ghép tranh - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments