Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học

0
117

Câu 1: Chia hình dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học

>>Đáp án

Câu 2: Chia hình thang dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - 1

>>Đáp án

Câu 3: Chia hình thang dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - 3

>>Đáp án