Trắc nghiệm từ đồng nghĩa và trái nghĩa

0
927

Trắc nghiệm tiếng Anh về câu điều kiện

“If I’d known, I ______ you”, bạn sẽ chọn “hadn’t said”, “wouldn’t say” hay “wouldn’t be said” để điền vào chỗ trống?