Home Giáo dục Học đường - Du học Phân biệt 'other', 'others', 'another'

Phân biệt ‘other’, ‘others’, ‘another’

Trắc nghiệm tiếng Anh về câu điều kiện

“If I’d known, I ______ you”, bạn sẽ chọn “hadn’t said”, “wouldn’t say” hay “wouldn’t be said” để điền vào chỗ trống?

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments