Đáp án bài toán vé trùng lặp trong kỳ thi IMSO

0
91

Topic 66. DETERMINING REPEATED TICKET NUMBERS

Problem: The entrance tickets of a music show were numbered consecutively, starting from 1. It is known that one ticket number was sold twice by mistake and all the other ticket numbers were sold exactly once. The sum of all the ticket numbers sold is 1316. What is the ticket number that was sold twice?

Dịch đề: Vé vào cổng cho một buổi biểu diễn ca nhạc được đánh số thứ tự liên tiếp bắt đầu từ 1. Biết có một vé vô tình bị bán hai lần, và tất cả các vé còn lại đều chỉ được bán đúng một lần. Tổng các số trên tất cả các vé đã bán là 1316. Hỏi vé bị bán hai lần đánh số bao nhiêu?

Đáp án bài toán vé trùng lặp trong kỳ thi IMSO
Đáp án bài toán vé trùng lặp trong kỳ thi IMSO - 1

Minh Phương