Cách dùng ‘so’, ‘such’, ‘so many’ và ‘so much’

0
86

Phân biệt ‘along’, ‘across’, ‘over’

“When he walked _____ me, he pretended he didn’t know me”, bạn sẽ chọn “along”, “throngh” hay “past” để điền vào chỗ trống?