Home Giáo dục Học đường - Du học Cách dùng 'so', 'such', 'so many' và 'so much'

Cách dùng ‘so’, ‘such’, ‘so many’ và ‘so much’

Cách dùng 'so', 'such', 'so many' và 'so much'

Phân biệt ‘along’, ‘across’, ‘over’

“When he walked _____ me, he pretended he didn’t know me”, bạn sẽ chọn “along”, “throngh” hay “past” để điền vào chỗ trống?

- Advertisment -
Cách dùng 'so', 'such', 'so many' và 'so much'

Most Popular

Recent Comments