Bài toán tính độ dài trong kỳ thi APMOPS 2012

0
100

Topic 65. GEOMETRIC REARRANGEMENT

Problem: A cross shaped figure comprising 5 identical squares is cut into 3 pieces A; B and C by 2 straight cuts as indicated by the dotted lines. A, B and C can be rearranged to form a rectangle as shown. If the length of the rectangle is 12 cm, find the width of the rectangle in cm.

Bài toán tính độ dài trong kỳ thi APMOPS 2012

Dịch đề: Hình chữ thập gồm 5 hình vuông giống hệt nhau được cắt thành 3 mảnh A, B, C bằng 2 đường cắt thẳng (đường nét đứt). Các mảnh A, B, C được sắp xếp lại tạo thành hình chữ nhật như bên dưới. Biết chiều dài hình chữ nhật đó là 12 cm, tính chiều rộng hình chữ nhật theo cm.

Minh Phương