Ai thay thế Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An trong BCĐ cải cách hành chính?

0
919
Cố Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT thay thế ông Lê Hải An.

Trước đó, vào ngày 19/11, Thủ tướng cũng ký quyết định thay đổi hai thành viên của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế ông Nguyễn Minh Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế thay thế ông Nguyễn Viết Tiến nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Quang Hưng chính thức trở thành tân Phó chủ tịch tỉnh Thái Bình

Giám đốc Công an TP Hải Phòng được thăng cấp hàm Thiếu tướng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp quân đội

N. Huyền