Năm câu đố phát hiện lỗi sai

0
1161

Câu 1:

Năm câu đố phát hiện lỗi sai

>>Đáp án

Câu 2:

Năm câu đố phát hiện lỗi sai - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Năm câu đố phát hiện lỗi sai - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Năm câu đố phát hiện lỗi sai - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Năm câu đố phát hiện lỗi sai - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles