Năm nay có 75 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư

0
74

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2019, có 98 Hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ có 440 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư (82 ứng viên giáo sư, 358 ứng viên phó giáo sư) từ 26 Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Riêng Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên (01 ứng viên giáo sư có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên).

Phiên họp lần 3 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước khi trình Hội đồng Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét và công nhận.

Trong 2 ngày làm việc Hội đồng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 75 ứng viên giáo sư, trong đó có 01 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt, 349 ứng viên phó giáo sư.

Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các Hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 58,48% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 63,02%, ứng viên phó giáo sư là 57,59%).

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết dịnh số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đánh giá chung cho thấy, về cơ bản các Hội đồng giáo sư cơ sở, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Quyết định 37, Thông tư 04 của Bộ Giáo dụ và Đào tạo, các Nghị quyết của Hội đồng giáo sư nhà nước, Thường trực Hội đồng giáo sư nhà nước, các Kết luận của Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước tại các phiên họp của Hội đồng và Thường trực hội đồng.

Về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Năm 2019, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

TIN LIÊN QUAN

Tiến sỹ trẻ vừa được bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là ai?

Hoàng Thanh
Từ khóa: Hội đồng Giáo sư nhà nước phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư giáo sư nhà nước