Quốc hội biểu quyết tán thành chỉ tiêu GDP năm 2020 tăng khoảng 6,8%

0
39
88,2% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Sáng 11/11, bước sang tuần làm việc thứ tư của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, với 426 đại biểu tán thành (chiếm 88,2% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Nghị quyết gồm 4 điều, quyết nghị mục tiêu tổng quát, 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu một số ý kiến đại biểu đề nghị nhấn mạnh về chủ quyền biển, đảo. Dự thảo Nghị quyết đã được bổ sung nội dung này để nhấn mạnh tầm quan trọng trong mục tiêu tổng quát với nội dung cụ thể: “Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, có ý kiến đề nghị quyết định chỉ tiêu GDP tăng từ 6,8% trở lên, ý kiến khác đề nghị chỉ tiêu này nên trong khoảng từ 6,7% đến 6,8%, không ghi “khoảng 6,8%”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2019, dự báo về bối cảnh, tình hình của năm 2020 còn nhiều biến động khó lường, tính toán, cân đối các nguồn lực cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế.

Chính phủ báo cáo Quốc hội mục tiêu tăng GDP năm 2020 khoảng 6,8% là mức tăng hợp lý, bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 quy định 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; thực hiện tốt các chính sách, nâng cao mức sống cho người có công và gia đình người có công; phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng…

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%;

2. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%;

3. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%;

4. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP;

6. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;

7. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%;

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%;

9. Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh;

10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%;

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%;

12. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

TIN LIÊN QUAN

Tuần này, Quốc hội thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng

Tuần này Quốc hội chốt việc tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Theo Hà Nội mới