Phương án cuối cùng sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Nghệ An

0
88

Bộ Nội vụ vừa thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021. Báo cáo Đề án tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Lê Đình Lý cho biết, tỉnh Nghệ An hiện có 21 đơn vị hành chính cấp huyện (17 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh và 3 thị xã), trong đó không có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện thuộc diện chưa đạt 50% theo quy định của 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Trong số 480 ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh (gồm 431 xã, 32 phường và 17 thị trấn), số lượng ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 17 ĐVHC cấp xã (14 xã và 3 thị trấn).

Giai đoạn 2019-2021, tỉnh Nghệ An tiến hành sắp xếp 14 xã và 2 thị trấn do chưa đạt 50% của 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, gồm:

Tại huyện Quế Phong: Điều chỉnh diện tích tự nhiên, dân số của Bản Bon thuộc xã Tiền Phong và diện tích tự nhiên, dân số của Bản Hồng Phong, bản Thái Phong, bản Cỏ Nong thuộc xã Mường Nọc để mở rộng thị trấn Kim Sơn lên 23,44 km2 diện tích tự nhiên, với dân số là 7.897 người. Xã Tiền Phong sau khi điều chỉnh còn lại 138,83 km2 diện tích tự nhiên, dân số là 10.076 người.

Tại huyện Tương Dương: Điều chỉnh diện tích tự nhiên, dân số 7 bản của xã Thạch Giám vào thị trấn Hòa Bình và đổi tên thành thị trấn Thạch Giám, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 69,3 km2, dân số 7.600 người. Điều chỉnh diện tích tự nhiên của bản Thạch Dương thuộc xã Thạch Giám vào xã Xá Lượng, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 123,42 km2, dân số 6.030 người. Sáp nhập phần còn lại của xã Thạch Giám vào xã Tam Thái, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 123,88 km2, dân số 4.770 người.

Tại huyện Thanh Chương: Sáp nhập xã Thanh Tường với xã Thanh Văn và xã Thanh Hưng để thành lập xã mới, lấy tên là xã Đại Đồng, sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên 15,83 km2, dân số 13.300 người.

Tại huyện Diễn Châu: Sáp nhập xã Diễn Minh với xã Diễn Bình và xã Diễn Thắng để thành lập xã mới, lấy tên là xã Minh Châu, sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên 17,15 km2, dân số là 11.600 người.

Tại huyện Nghi Lộc: Sáp nhập xã Nghi Hợp với xã Nghi Khánh để thành lập xã mới, lấy tên là xã Khánh Hợp có diện tích tự nhiên 7,91 km2, dân số là 9.100 người.

Tại huyện Nam Đàn: Sáp nhập xã Nam Phúc với xã Nam Trung và xã Nam Cường để thành lập xã mới, lấy tên là xã Trung Phúc Cường, sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên 20,46 km2, dân số là 14.100 người. Điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của xóm Đại Đồng thuộc xã Nam Thượng nhập với xã Nam Tân và xã Nam Lộc để thành lập xã mới, lấy tên là Thượng Tân Lộc, sau sắp xếp xã mới có diện tích tự nhiên 31,2 km2, dân số 11.300 người.

Tại Thị xã Thái Hòa: Sáp nhập xã Nghĩa Hòa với phường Long Sơn để thành lập phường mới, lấy tên là phường Long Sơn, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 16,3 km2, dân số là 7.200 người.

Tại huyện Nghĩa Đàn: Sáp nhập xã Nghĩa Tân với xã Nghĩa Thắng và xã Nghĩa Liên để thành lập xã mới lấy tên là xã Nghĩa Thành, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 25,29 km2, dân số là 9.100 người.

Tại huyện Hưng Nguyên: Sáp nhập xã Hưng Xá với xã Hưng Long để thành lập xã mới lấy tên là xã Long Xá, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 7,9 km2, dân số là 9.000 người. Sáp nhập xã Hưng Lam với xã Hưng Xuân để thành lập xã mới lấy tên là xã Xuân Lam, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 11,1 km2, dân số là 7.700 người. Sáp nhập xã Hưng Phú với xã Hưng Khánh để thành lập xã mới lấy tên là xã Hưng Thành, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 7,5 km2, dân số 4.500 người. Sáp nhập xã Hưng Nhân với xã Hưng Châu để thành lập xã mới lấy tên là xã Châu Nhân, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 11,1 km2, dân số 7.700 người. Sáp nhập xã Hưng Tiến với xã Hưng Thắng để thành lập xã mới lấy tên là xã Hưng Nghĩa, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 8,4 km2, dân số là 6.900 người.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An đồng thời sắp xếp 4 xã theo diện khuyến khích, gồm 2 xã thuộc huyện Quế Phong và 2 xã thuộc huyện Nam Đàn. Cụ thể:

Tại huyện Quế Phong: Sáp nhập phần còn lại sau khi điều chỉnh của xã Mường Nọc với xã Quế Sơn để thành lập xã mới lấy tên là xã Mường Nọc, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 50,78 km2, dân số là 6.627 người.

Tại huyện Nam Đàn: Sáp nhập phần còn lại của xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn để mở rộng thị trấn Nam Đàn, sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 18,7 km2, dân số là 20.600 người.

Tỉnh Nghệ An chưa đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019-2021 đối với thị trấn Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn vì một số lý do đặc thù.

Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã, tỉnh Nghệ An sẽ giảm 20 ĐVHC cấp xã.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Lê Đình Lý khẳng định, việc sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

N. Huyền