Bộ Nội vụ “điểm danh” hàng loạt sai phạm về công tác cán bộ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

0
1364
Bộ KH&ĐT vẫn còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 28/02/2019.

Về quản lý biên chế công chức, tại thời điểm thanh tra còn 11 đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ hoàn toàn có số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng người làm việc được Bộ KH&ĐT giao, 2 đơn vị có 4 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại việc. Tại văn phòng Bộ KH&ĐT còn 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, năm 2017, còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ KH&ĐT xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được Hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.

Việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định như: thời gian nhận hồ sơ; nội dung thông báo tuyển dụng; thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng; số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban giúp việc, bố trí giám thị, phân công các thành viên các Ban giúp việc; đáp án câu hỏi thi; việc chấm thi, tổng hợp điểm trong đó có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng (1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018, 3 trường hợp thôi việc tháng 7/2019).

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, qua kiểm tra 825 hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ hiện vụ lãnh đạo, quản lý, bao gồm: 177 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; 154 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 238 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê. Về cơ bản công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ KH&ĐT và các đơn vị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Qua kiểm tra, hồ sơ lãnh đạo cấp vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ, 3 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê); 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ngạch chức danh nghề nghiệp đang giữ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C (1 trường hợp của đơn vị thuộc Bộ, 24 trường hợp ở đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê) theo quy định tại Hướng dẫn số 642/HD-BKHĐT.

Hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ (các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Tổng cục Thống kê). Có đơn vị không thực hiện kê khai lý lịch theo mẫu C và khai tài sản khi bổ nhiệm, hồ sơ 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng theo quy định; 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Đáng lưu ý, Bộ KH&ĐT và Tổng cục Thông kê đã điều động, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể khi chưa có quyết định thành lập, quy định về cơ cấu tổ chức của các tổ chức này theo quy định tại Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2015 của Ban Bí thư.

Về trình tự, thủ tục, qua kiểm tra 498 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn thanh tra, nhìn chung, Bộ KH&ĐT và các đơn vị thực hiện theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ KH&ĐT; hầu hết các trình tự, thủ tục đã được triển khai thực hiện trên thực tế.

Do thực hiện Quyết định số 469/QĐ-BKHĐT nên một số trường hợp khi bổ nhiệm đã gộp bước đề xuất, phê duyệt chủ trương với phê duyệt phương án nhân sự cụ thể; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết trước khi quyết định bổ nhiệm chỉ áp dụng đối với trường hợp nếu có số phiếu tín nhiệm chưa đạt 50% hoặc có tình huống phát sinh.

Biên bản hội nghị tập thể công chức, viên chức của nhiều đơn vị chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT. Hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thể hiện việc tổ chức hội nghị tập thể công chức của phòng, ban nơi nhân sự bổ nhiệm lại công tác để lấy phiếu tín nhiệm; không có tài liệu riêng thể hiện việc thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng nhận xét, đánh giá, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại; 94 trường hợp bổ nhiệm lại chậm (trong đó có 1 trường hợp chậm 5 năm).

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra còn 1 đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt so với quy định tại đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt hoặc vượt so với quy định tại quyết định số 776/QĐ-TCTK ngày 20/6/2006 của Tổng cục Thống kê.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH&ĐT rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về sử dụng và quản lý công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trước ngày 28/12/2017 còn thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, đề nghị Bộ KH&ĐT cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019.

TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng vụ nhận ô tô 3,7 tỷ đồng

Năm 2019, đã có 62 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật

Bà Rịa Vũng Tàu: Bổ nhiệm hàng chục cán bộ, lãnh đạo thiếu điều kiện tiêu chuẩn

N. Huyền