Home Thời sự Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu: Bổ nhiệm hàng chục cán bộ, lãnh đạo...

Bà Rịa Vũng Tàu: Bổ nhiệm hàng chục cán bộ, lãnh đạo thiếu điều kiện tiêu chuẩn

Bà Rịa Vũng Tàu: Bổ nhiệm hàng chục cán bộ, lãnh đạo thiếu điều kiện tiêu chuẩn
41 cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện

41 cán bộ, lãnh đạo bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 499/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Về việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 4 trường hợp trước khi xét chuyển là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức biệt phái, trưng tập đến nhận công tác tại cơ quan, tổ chức hành chính tiếp nhận công chức.

Trình tự và thẩm quyền xét chuyển được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, 3 trường hợp tại thời điểm được xét chuyển và tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (1 trường hợp đã chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập).

Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm: có 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Cụ thể: 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước; 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học).

Trong đó, có 9 trường hợp được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ quản lý nhà nước (4 trường hợp), trình độ lý luận chính trị (3 trường hợp), trình độ ngoại ngữ (2 trường hợp). Tại thời điểm thanh tra, còn 3 trường hợp bổ nhiệm lại chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và được bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, có 6 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 33 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng 10 cơ quan, tổ chức, thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong giai đoạn thanh tra, 5 cơ quan, tổ chức đã sử dụng 10 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017. Tại thời điểm thanh tra, 3 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 7 hợp đồng lao động làm công chức chuyên môn trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm

Thanh tra Bộ Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; các trường hợp trong nguồn quy hoạch để kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng và có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, chiêu chuẩn theo quy định; lập kế hoạch cử 3 công chức được bổ nhiệm lại và 2 công chức được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, đơn vị rà soát chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

Ngoài ra, chỉ đạo rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 9 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 được chỉ ra tại Kết luận thanh tra này theo hướng dẫn chung tại Thông báo kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc ký hợp đồng lao động đối với 7 trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp…

TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Bổ nhiệm hàng trăm lãnh đạo, đại diện thiếu tiêu chuẩn, điều kiện

Tỉnh Cao Bằng giảm 144 lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Bí thư Bắc Kạn: Không có chuyện chạy chọt trong bổ nhiệm

N. Huyền
- Advertisment -
Bà Rịa Vũng Tàu: Bổ nhiệm hàng chục cán bộ, lãnh đạo thiếu điều kiện tiêu chuẩn

Most Popular

Recent Comments