50% ủy viên TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới là người ngoài Đảng

0
58

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa mới. Theo đó, số lượng ủy viên UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa mới gồm 385 vị, giữ nguyên như khóa trước.

Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2019 – 2024, còn 11 ủy viên sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

44 người dưới 40 tuổi

Nhân sự UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia.

Các đại biểu dự Đại hội

Đại biểu là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%), 80 nữ (21,3%), 98 người dân tộc thiểu số (26,2%), đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%), 301 người có trình độ đại học trở lên (80,1%).

Về độ tuổi, có 44 người dưới 40 tuổi (11,7%), từ 44-60 tuổi có 182 người (48,8%), 148 người trên 60 tuổi (39,5%).

Sau đó, các ủy viên họp hội nghị lần thứ nhất UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Thu Hằng – Trần Thường/VNN