Bộ Tài chính đông biên chế nhất, hơn 67.800 người

0
1357

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

Tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.

So với tổng biên chế 259.598 của năm 2019, năm 2020 tổng số biên chế trong cả nước giảm 6.081 người.

Bộ Tài chính đông biên chế nhất, hơn 67.800 người

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 251.135 biên chế.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 108.368 biên chế.

Tổng số biên chế này không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Còn các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 142.767 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.

Hà Nội đông biên chế nhất trong số các địa phương

Đi vào cụ thể số biên chế của từng bộ ngành, Bộ Tài chính có số biên chế được giao nhiều nhất với 67.802 người, kế đến là Bộ Tư pháp: 9.704 biên chế, Bộ Công thương: 6.559.

Ở địa phương, Hà Nội được giao đông biên chế nhất với 8.042 người, tiếp theo là TP.HCM: 7.227, Thanh Hóa: 3.746 biên chế.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ ngành, địa phương, các đơn vị, hội trong cả nước.

Thu Hằng/VNN