Trang chủ / Giáo dục / Học đường - Du học / Đáp án 24 mã đề môn Sinh học thi THPT quốc gia

Đáp án 24 mã đề môn Sinh học thi THPT quốc gia

Câu

Mã đề

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

81

A D D B D D A D B D A B

82

B A B B D C B D C C A A

83

A B A A A C C B C B B C

84

C C D D B D C B D A A A

85

A A C C A B A C A D B B

86

A B D C C D D C A C C C

87

D B B C C D A B D A A C

88

D B B A B D A B B D B B

89

D C B A A D A D B D A B

90

B B D A C A D B A C C C

91

C C B B B C A B A A A A

92

D B C A C D B A C A B A

93

C D B C D C B B D C B D

94

B A D A A C D C A C D C

95

A B A B C B B C B B B D

96

C A B D D A D C D C B B

97

B A A B D B D A C C A A

98

B B C B A C D D B C A A

99

D D B A A D C C D A B D

100

A C C B A C C A B B C C

101

D D C A C A A A C A D D

102

B B D A A A C A D B A B

103

B C C D B D A C D D A B

104

D A A B D C D C A B C C

105

D C C C C D A D A B C D

106

A A C B C B C C A B D A

107

C C B D A B C C D D B C

108

D D D C C B A D D A D A

109

A C A C C A D D B D D D

110

B D B C D A C A C A C A

111

C B D D D A A C A A C C

112

A A D C C B A A A B A D

113

A D C D A C C D C A B A

114

C C D C D B D C D D D C

115

C D B D C A A B D B C A

116

B A C A D A A A C A B D

117

A D B D C A D A D A C B

118

C C C B A B D A C B A D

119

B A B B A A A B C B A C

120

D D B D A C C C B A D C

Từ mã đề 213 đến 224

Câu

Mã đề

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

81

C C D B B B C B A B C D

82

A D C A D C D B C A D C

83

B B B C C B A C C A C A

84

D C B D C A B C B B D B

85

B A D C B B C C B C B B

86

B D B A D A A A A B D A

87

B A A D C C D A A A B A

88

A A A C B A C B B C D C

89

A B C B B D D B D B C B

90

C C A B D D B D A A D B

91

A C C B D C B C C B C D

92

B D B A A B A B C C B B

93

C D A C A B D B B B C C

94

D A D B A A B A A B D D

95

B B C C B D D B C C A C

96

B A B A C B C D B D A B

97

C B D D A C D D B A B B

98

D B A A B C B D C A B D

99

C A B B A A D A A C A B

100

C D B D B B A B B A C D

101

D D A B D D D A D C A D

102

A A A B D B D D A A A A

103

B B C A A C A B B B C D

104

B D C C C A C D A D A D

105

A A C B D A C D C D D A

106

C B D B C C B A A B A A

107

D A C C B B A A B C B B

108

A A D C A B C A D B C B

109

A D B C D D C B C B D B

110

A B D D C C A B A C B C

111

D B D C D A A A D A A C

112

C A B C C B D D B D C B

113

A D D C C B C D C A D D

114

C A A A D A A D A D C C

115

B D B B C C B B C C A C

116

C D C B B C C D C A D D

117

C B B D A C A B D A A C

118

C A B D B B B A B C A D

119

A A D A B A B D D D D D

120

D D D A B A D A D D B D

>>Đề môn Sinh thi THPT quốc gia

Thí sinh đánh giá đề Sinh học thi THPT quốc gia

Thí sinh đánh giá đề Sinh học thi THPT quốc gia

Thí sinh đánh giá đề Sinh học sáng 26/6.

Tuyensinh247

Xem thêm »

Vatican giám định hàng nghìn mảnh xương để tìm thiếu nữ mất tích 36 năm

Xem bài gốc